مربیان جستجو و نجات در سیلاب از کل کشور رفتند به چهار محال بختیاری و شهرستان سامان تا در بستر رودخانه ی زاینده رود دوره بازآموزی را پشت سر بگذرونن، دوره ای که با چاشنی رفاقت و مهر در دل این رودخونه جریان داره و از بعد خفن و حرفه ای بودن، این دوره در سامان حسابی به سامانه