ارائه خدمات جوانان هلال احمر استان زنجان در بیست و سومین طرح ملی خدمات بشردوستانه به مسافرین نوروزی